linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Ład Korporacyjny –

Ład Korporacyjny

Dokument Plik
Statut Banku Spółdzielczego w Koninie pobierz
Szczegółowy schemat struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Koninie pobierz
Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koninie pobierz
       Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego pobierz
Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego pobierz
Raport z Oceny przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Koninie za rok 2021 r. pobierz
Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Koninie pobierz
Informacja Banku Spółdzielczego w Koninie dotycząca oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Koninie za rok 2020 pobierz
Wykaz przedsiębiorców, którym Bank na podst art. 111b powierzył wykonywanie określonych czynności bankowych lub faktycznych pobierz
Ocena przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Koninie za rok 2022 r. pobierz