Dane teleadresowe placówek Banku Spółdzielczego w Koninie:

 • Centrala Banku +

    Adres:
  Ul. 3 Maja 68
  62-500 Konin
  Tel. 63 242 92 05
  Tel. 63 246 70 01
  Tel. 63 246 70 02
  Fax 63 242 96 23
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:30 – 15:30
 • Oddziały - Obsługa Klienta +

 • Oddział I w Koninie +

    Adres:
  Ul. Bankowa 3
  62-500 Konin
  Tel. 63 242 92 05
  Tel. 63 246 70 01
  Tel. 63 246 70 02
  Fax 63 242 96 26
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 8:15 – 15:45
 • Oddział I w Koninie filia w Kramsku +

    Adres:
  Ul. Wojska Polskiego 9
  62-511 Kramsk
  Tel. 63 247 00 21
  Fax 63 247 00 21
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:45 – 15:00
 • Oddział I w Koninie filia w Krzymowie +

    Adres:
  Ul. Kościelna 3
  62-513 Krzymów
  Tel. 63 246 00 12
  Fax 63 246 00 12
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 8:00 – 15:00
 • Oddział Konin Zatorze +

    Adres:
  Ul. Chopina 16a
  62-510 Konin
  Tel. 63 245 67 04
  Fax 63 245 67 05
   Godziny otwarcia::
  Pon. – Pt.: 8:30 – 16:00
 • Oddział w Golinie +

    Adres:
  Ul. Strażacka 5
  62-590 Golina
  Tel. 63 241 80 60
  Fax 63 241 86 08
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:45 – 15:00
 • Oddział w Grodźcu +

    Adres:
  Ul. Główna 22
  62-580 Grodziec
  Tel. 63 248 50 14
  Fax 63 248 50 72
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:45– 15:00
 • Oddział w Kazimierzu Biskupim +

    Adres:
  Ul. Konopnickiej 10
  62-530 Kazimierz Biskupi
  Tel. 63 241 13 11
  Fax 63 241 13 11
   Godziny otwarcia:
  Pon.: 8:00 -15:30
  Wt – Pt.: 7:45 – 15:00
 • Oddział w Rychwale +

    Adres:
  Plac Wolności 2
  62-570 Rychwał
  Tel. 63 248 10 09
  Fax 63 248 10 09
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:45 – 15:00
 • Oddział w Starym Mieście +

    Adres:
  Ul. Główna 18
  62-571 Stare Miasto
  Tel. 63 241 62 19
  Fax 63 241 62 19
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:45 – 15:00
 • Oddział w Tuliszkowie +

    Adres:
  Ul. Haliny Oleksiak 1
  62-740 Tuliszków
  Tel. 63 279 30 03
  Fax 63 279 36 08
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:45 – 15:00
 • Oddział w Turku +

    Adres:
  Ul. Piłsudskiego 2
  62-700 Turek
  Tel. 63 278 52 96
  Fax 63 278 52 96
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 8:15 – 16:00
 • Oddział w Turku filia w Przykonie +

    Adres:
  Ul. Szkolna 7
  62-731 Przykona
  Tel. 63 278 61 70
  Fax 63 278 61 70
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:30 – 15:00
 • Oddział w Turku filia we Władysławowie +

    Adres:
  Ul. Rynek 30
  62-710 Władysławów
  Tel. 63 279 50 01
  Fax 63 279 50 01
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:30 – 15:00
 • Oddział w Wilczynie +

    Adres:
  Wilczogóra 155a
  62-550 Wilczyn
  Tel. 63 268 30 06
  Fax 63 268 30 06
   Godziny otwarcia:
  Pon. – Pt.: 7:30 – 15:00
 • 1


Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom nieruchomości lub nieruchomości w budowie albo osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do tych nieruchomości, tj.: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym na deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia znajdujących się w nieruchomości obejmuje szkody powstałe wskutek:
a) pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, spływu wód po zboczach, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania, przepięcia,
b) kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji.

Zakres ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów, budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, że ich bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w pkt. a).

Ochroną ubezpieczeniową objęta może być również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązani są oni do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym. (ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego; ubezpieczenie dotyczy szkód powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polski).

Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa ubezpieczony w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Pobierz Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.