- to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy (rolników) rachunku bieżącego.

Karta ułatwia, usprawnia korzystanie z rachunku bieżącego oraz uprawnia m.in. do wypłaty gotówki z bankomatów i kas Banków akceptujących karty Mastercard. Karta umożliwia dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.

Karta Mastercard Business jest kartą z odroczonym terminem płatności typu"charge". Oznacza to, iż operacje mogą być dokonywane kartą wydaną do konta w rachunku bieżącym w jednym cyklu rozliczeniowym (w ciągu miesiąca) do wysokości przyznanego limitu miesięcznego, a w danym dniu do wysokości niewykorzystanego limitu miesięcznego, z zastrzeżeniem limitów dziennych.

Konto Posiadacza rachunku, do którego wydano kartę (karty) obciążane jest łączną kwotą transakcji i prowizji w dniu rozliczenia, tj. w trzecim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca.

Karta Mastercard Business umożliwia:
- dokonywanie transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo - usługowych (sklepach, restauracjach, hotelach, stacjach benzynowych) wyposażonych w terminale elektroniczne do obsługi kart,
- wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków akceptujących karty Mastercard zarówno w kraju, jak i za granicą,
- dokonywanie płatności za zamówione za pośrednictwem Internetu oraz zamówione telefonicznie towary i usługi.

Karta Mastercard Business wydawana jest krajowym i zagranicznym firmom posiadającym w Banku, przez okres co najmniej od 6 miesięcy prawidłowo funkcjonujący rachunek bieżący w BS Konin.

Aby otrzymać kartę Mastercard Business wystarczy być Posiadaczem rachunku bieżącego i:
- przyjść do placówki Banku Spółdzielczego z dowodem tożsamości,
- złożyć pisemny wniosek o wydanie karty,
- podpisać umowę z Bankiem.

Szczegółowe informacje dotyczące limitów transakcji gotówkowych i bezgotówkowych znajdują się w tabeli zawierającej limity dziennych wypłat gotówki (zobacz limity transakcji dokonywanych kartami płatniczymi)

Karta Mastercard Business ważna jest przez okres 1 roku tzn. do daty umieszczonej na awersie karty. Po tym terminie automatycznie zostaje wydana nowa karta na okres kolejny. Użytkownik karty może złożyć pisemną rezygnację z posiadania karty na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności karty.

Z posiadania karty Mastercard Business wynikają następujące korzyści:
- wygodny całodobowy dostęp do środków zdeponowanych na rachunku bieżącym,
- możliwość dokonywania zakupów i możliwość wypłaty gotówki w ramach przyznanego przez Bank limitu miesięcznego,
- możliwość dokonywania transakcji kartą bez konieczności posiadania środków na rachunku w chwili dokonywania transakcji,
- wygodny system rozliczania operacji: gwarantuje wygodny system planowania i kontroli własnych wydatków. Bank kredytuje operacje dokonywane przez Posiadacza karty od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Po całym cyklu są sumowane transakcje, rachunek obciążany jest trzeciego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, niezależnie od faktycznej daty dokonania operacji w danym miesiącu,
- nieograniczony dostęp do oznaczonych logo Mastercard punktów handlowo – usługowych i bankomatów na całym świecie,
- dodatkowe usługi dostępne w bankomatach sieci SGB,
- zmiana numeru PIN karty (w bankomacie realizującym taką usługę),
- sprawdzenie pozostałego limitu,
- autoryzacja transakcji dokonywanej kartą, która zapewnia bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunku,

Wypłaty gotówki można dokonać w każdej chwili z dowolnego bankomatu w kraju i za granicą w tym bez prowizji z ponad 3000 bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej (SGB GBW S.A) (zobacz listę bankomatów SGB)

W przypadku utraty którejkolwiek z kart – zagubienia jej lub gdy karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia:
- telefonicznie w Centrum Kart (tel.: +48 61 856 53 26 czynny całą dobę),
- dowolnym centrum VISA,
- osobiście w jednostce Banku.
Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza.