Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje

Ubezpieczenie Visa Assistance


Bezpłatne ubezpiecznie "Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta plus Visa Assistance" dostępny dla klientów posiadających kartę Visa Business Elecron payWave:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
  • ubezpieczenie ryzyka klienta do 150 Euro za transakcje dokonane skradzioną karta,
  • ubezpieczenie kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty do kwoty 5.000 zł,
  • ubezpieczenie utraty towarów zakupionych za pomocą karty do kwoty 1000 zł.

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia znajdziesz TUTAJ

Ubezpieczenie pomostowe – do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości


Ubezpieczeniu podlega spłata kredytów, których docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości o wartości jednostkowej do 500.000 zł włącznie (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innych walutach).

Okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć 120 pełnych miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca, w który nastąpiła wypłata kredytu.

Podstawą wyliczenia składki ubezpieczeniowej jest kwota udzielanego kredytu.

Ubezpieczenie nieruchomości oraz odpowiedzialności cywilnej (OC)


Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom nieruchomości lub nieruchomości w budowie albo osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do tych nieruchomości, tj.: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym na deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia znajdujących się w nieruchomości obejmuje szkody powstałe wskutek:
a) pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, spływu wód po zboczach, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania, przepięcia,
b) kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji.

Zakres ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów, budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, że ich bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w pkt. a).

Ochroną ubezpieczeniową objęta może być również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązani są oni do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym. (ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego; ubezpieczenie dotyczy szkód powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polski).

Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa ubezpieczony w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Pobierz Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.