Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje


Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej właścicielom nieruchomości lub nieruchomości w budowie albo osobom, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe do tych nieruchomości, tj.: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne powstałe w następstwie zdarzeń wchodzących w zakres ochrony ubezpieczeniowej, zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym na deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia znajdujących się w nieruchomości obejmuje szkody powstałe wskutek:
a) pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, uderzenia pojazdu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, naporu śniegu, huku ponaddźwiękowego, spływu wód po zboczach, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, zalania, przepięcia,
b) kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji.

Zakres ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe wskutek upadku drzew, masztów, budynków oraz ich elementów na przedmiot ubezpieczenia pod warunkiem, że ich bezpośrednią przyczyną były zdarzenia wskazane w pkt. a).

Ochroną ubezpieczeniową objęta może być również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich, gdy w myśl obowiązujących przepisów prawa zobowiązani są oni do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym. (ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody pozostające w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego; ubezpieczenie dotyczy szkód powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polski).

Sumę ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia określa ubezpieczony w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Pobierz Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.