Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Klientów Indywidualnych
Klienci Indywidualni
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje
Oferta dla Firm i instytucji
Firmy i Instytucje


Bank udziela kredytów mieszkaniowych, które mogą być przeznaczone na:
1) budowę, nadbudowę, rozbudowę, lub dokończenie budowy, oraz remont i modernizację:
- domu jednorodzinnego;
- lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym;
- garażu;
2) adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne;
3) zakup i nabycie:
- działki budowlanej, na której jest lub będzie realizowana budowa nieruchomości mieszkalnej, część kredytu może być przeznaczona na wykończenie nieruchomości pod warunkiem, że stanowi kontynuację przedsięwzięcia finansowanego poprzez kredyt;
- działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym;
- lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również w budowie) na rynku pierwotnym lub wtórnym;
- własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub wtórnym;
- garażu, miejsca garażowego;
4) zamianę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego lub zamianę prawa do lokalu tj.:
- dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
- dopłatę związaną z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w prawo własności;
- wykup służbowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego;
5) refinansowanie poniesionych kosztów wymienionych w pkt. 1 – 4 oraz spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku na w/w cele;
6) inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, np.:
- pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego;
- finansowanie kosztów i opłat związanych z kredytowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym np.: opłaty notarialne i skarbowe, opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń, koszt projektów budowlanych.
Ponadto dopuszcza się możliwość łączenia w/w celów w ramach jednej umowy kredytowej, pod warunkiem, że dotyczą tej samej nieruchomości.

Kredyt może być udzielony osobom fizycznym posiadającym jednocześnie:
1) pełną zdolność do czynności prawnych;
2) obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce;
3) zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty;
4) udokumentowane źródło dochodu zapewniające spłatę wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami, otrzymywane z jednego z następujących źródeł:
- zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony co najmniej od 3 miesięcy;
- zatrudnienia na podstawie kontraktu menadżerskiego lub umowy na czas określony po przeanalizowaniu możliwości ciągłości takiej umowy;
- zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli umowa zawierana jest systematycznie od co najmniej 1 roku;
- renty lub emerytury;
- prowadzenia działalności gospodarczej od co najmniej 6 miesięcy;
- wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli umowa zawarta jest od co najmniej 3 miesięcy i istnieje możliwość dalszego zachowania ciągłości tej umowy;
- inny regularny dochód.

Kredyty mieszkaniowe udzielane są na okres do 30 lat z zastrzeżeniem, że maksymalny okres spłaty nie powinien przekraczać 15 lat w przypadku, gdy kwota kredytu jest równa lub niższa od 20.000,00 PLN albo przedmiotem udzielenia kredytu jest:
- zakup samej działki budowlanej;
- finansowanie kosztów dotyczących remontu, modernizacji domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego.
Na wniosek Wnioskodawcy Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału. Karencja może być zastosowana na okres :
- do 24 miesięcy w przypadku kredytów udzielonych na budowę, rozbudowę, nadbudowę domu jednorodzinnego;
- w pozostałych przypadkach do 12 miesięcy.
W szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie okresu karencji.
W przypadku kredytów udzielanych na budowę, okres realizacji inwestycji nie powinien przekraczać 24 miesięcy.

Maksymalna kwota kredytu nie powinna przekroczyć 80% wartości rynkowej inwestycji stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu. Możliwe jest jednak udzielenie kredytu w kwocie wyższej niż 80% wartości inwestycji pod warunkiem ustanowienia przez kredytobiorcę dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu zaakceptowanego przez Bank.

Do środków własnych Wnioskodawcy zalicza się:
1) kwoty zaliczek wpłaconych przez Wnioskodawcę na poczet zakupu kredytowanej nieruchomości;
2) kwoty wniesionych przedpłat/rat na rzecz dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej;
3) wartość lokalu mieszkalnego podlegającego zamianie;
4) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, oraz oszczędności zgromadzone na książeczce mieszkaniowej;
5) środki finansowe i rzeczowe zaangażowane przez wnioskodawcę w trakcie realizacji inwestycji i remontu np.:
- koszty opracowania dokumentacji, opłaty notarialne, zgromadzone materiały budowlane; wykonane prace budowlane, koszt zakupu budynku/lokalu w stanie surowym lub do remontu;
- wartość działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja;
- w przypadku remontów – udokumentowane nakłady poniesione przez Wnioskodawcę przed udzieleniem kredytu, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
- hipoteka ustanowiona na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym bądź innym prawie do nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania tj.: własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
- cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu;
- weksel „in blanco” Kredytobiorcy wraz z wypełnioną deklaracją wekslową;
- inne zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank.
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu może być także ustanowienie hipoteki na innej niż przedmiot kredytowania nieruchomości, użytkowaniu wieczystym lub prawie. Ponadto w szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcie podstawowego zabezpieczenia kredytu w innej formie niż ustanowienie hipoteki.

Zabezpieczeniem kredytu na okres przejściowy może być:
- ubezpieczenie kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym;
- zastaw rejestrowy;
- poręczenie;
- inne zaakceptowane przez Bank.

Wypłata kredytu następuje w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy, w transzach lub jednorazowo w zależności od dyspozycji Kredytobiorcy i przeznaczenia kredytu.

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych wg formuły malejącej tj.: stałej raty kapitałowej i bieżących odsetek naliczanych od salda zadłużenia lub w ratach annuitetowych.
Oprocentowanie kredytu może być ustalone:
- w postaci zmiennej stopy procentowej - ustalane Uchwałą Zarządu Banku lub
- w odniesieniu do stawki WIBOR
Decyzja o wyborze sposobu oprocentowania kredytu należy do Kredytobiorcy!

Kredytobiorca może dokonać spłaty kredytu przed terminem ustalonym w umowie lub dokonać spłaty w kwocie wyższej od należnej. Bank nie pobiera z tego tytuł żadnych dodatkowych opłat.

Wymagane dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów:
a) z tytułu wynagrodzenia za pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim miesięcznym dochodzie netto z ostatnich 3 miesięcy (zaświadczenie powinno być wystawione w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o kredyt) oraz roczne zeznanie podatkowe za ubiegły rok lub PIT 11;
b) z tytułu renty/emerytury – ostatni posiadany odcinek renty/emerytury wraz z kopią decyzji o jej przyznaniu/decyzję ostatniej waloryzacji oraz roczne zeznanie podatkowe za ubiegły rok;
c) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – gdy Wnioskodawca płaci podatek dochodowy:
- sprawozdania finansowe lub książka przychodów i rozchodów (do wglądu);
- roczne zeznanie podatkowe za ubiegły rok;
- zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego (zaświadczenia są ważne przez 30 dni);
d) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – gdy Wnioskodawca rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu:
- zeznanie podatkowe za ubiegły rok;
- oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanym dochodzie z ostatnich 6 miesięcy;
- decyzję wydaną przez urząd skarbowy ustalającą na dany rok podatkowy wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;
- zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego (zaświadczenia są ważne przez 30 dni);
Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo przedkłada: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ewentualne koncesje, zezwolenia); decyzję o nadaniu REGON, NIP; opinię bankową o rachunku bieżącym prowadzonym dla firmy w innym Banku; informacje i opinie bankowe o posiadanych zobowiązaniach; inne wymagane przez Bank.
e) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego:
- oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów z gospodarstwa rolnego, uzyskiwanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, z wyszczególnieniem ostatnich 6 miesięcy;
- oświadczenie o wysokości średnich, miesięcznych dochodów po opodatkowaniu, uzyskiwanych z dodatkowych źródeł;
- nakaz płatniczy podatku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego (w przypadku dzierżawy gruntów – umowa);
- w przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł niż wymienionych wyżej – dokumenty potwierdzające dochody z uzyskiwanych źródeł;
2) dokumentację związaną z kredytowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym:
a) w przypadku zakupu nieruchomości:
- przedwstępną umowę kupna – sprzedaży lub umowę kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego;
- aktualny odpis księgi wieczystej;
b) w przypadku budowy domu jednorodzinnego realizowanego systemem gospodarczym:
- aktualny odpis z księgi wieczystej;
- zatwierdzony projekt budowlany do wglądu;
- wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej;
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego;
- pozwolenie na budowę;
- kosztorys i harmonogram prac budowlanych;
- dziennik budowy do wglądu;
- umowę o roboty budowlane z wykonawcą i podwykonawcą (o ile taka została zawarta);
c) w przypadku zakupu działki budowlanej:
- aktualny odpis księgi wieczystej;
- wypis z rejestru gruntów, który określi, że działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową;
d) w przypadku inwestycji realizowanej przez dewelopera:
- umowę o wybudowanie nieruchomości, która zobowiązuje do przeniesienia na Wnioskodawcę własności lub przydziału własnościowego prawa do nieruchomości;
- aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja,
- ostateczne pozwolenie na budowę;
- oświadczenie inwestora o stanie zaawansowania budowy i wniesionych przez Wnioskodawcę wpłatach;
- harmonogram wpłat;
e) w przypadku remontu, modernizacji, przebudowy, rozbudowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, adaptacji pomieszczenia na lokal mieszkaniowy:
- aktualny odpis księgi wieczystej;
- dokumenty potwierdzające poniesienie dotychczasowych kosztów;
- pozwolenie na remont, przebudowę, rozbudowę (jeśli zakres prac tego wymaga);
- harmonogram i kosztorys robót;
f) w przypadku refinansowania poniesionych kosztów na przedsięwzięcie inwestycyjne:
- aktualny odpis księgi wieczystej;
- dokumenty potwierdzające poniesienie dotychczasowych kosztów;
g) w przypadku spłaty kredytu zaciągniętego w innym banku:
- umowę kredytową i harmonogram spłat;
- opinię banku kredytującego;
3) wycenę nieruchomości w przypadkach określonych przez Bank.